Ki moun nou ye

Fondasyon Kelòg fonde depi an 1930 kòm yon fondasyon endepandan, prive, e fondatè li se Will Keith Kellogg yon piyonye nan afè vann sereyal. Se youn nan pi gwo fondasyon byenfezans nan peyi Etazini. Prensip fondasyon an se kwayans yo pou tout timoun ta dwe gen menm opòtinite pou yo reyisi nan lavi yo. Fondasyon Kelòg ap travay ak anpil kominote pou kreye kondisyon pou timoun ki pa gen anpil mwayen pou yo reyalize tout sa kouraj yo ta dwe pèmèt yo reyalize ni lekòl ni nan travay ni nan lavi yo.

1 / 6
images
Rezime Misyon ak Vizyon Prensip Istwa & Eritaj Rapò finans Administrasyon
Previous Next

Rezime

W.K Kellogg Foundation te tabli an 1930, W. K. Kellogg fondatè fondasyon an, se youn nan premye moun ki kòmanse komès sereyal moun manje lematen. Li di objektif fondasyon an se “jere fon pou ankouraje byennèt timoun ak jèn moun, konfò yo, sante yo, edikasyon yo, manje pou timoun ak jèn moun, rad pou yo mete, pwoteksyon yo, dirèkteman ou endirèkteman, san diskriminasyon si yo se fi oubyen gason, ras yo, kwayans yo oubyen nasyonalite yo…” Pou l gide manm konsèy administrasyon ak anplwaye kounye a ak sa k ap vin pi devan, li di: “Sèvi ak lajan an jan w pito depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.”

Fondasyon an resevwa lajan li prensipalman nan kont espesyal W.K. Kellogg genyen apa pou li fè byenfezans. Se Mesye Kellogg ki te monte kont sa a. Nan pòtfèy fondasyon an li ki gen divès kalite aksyon, kont espesyal sa a kontinye bay bon enterè nan Konpayi Kellogg la. Kwak konpayi a ak fondasyon an gen yon relasyon ki la depi lontan, fondasyon an gen pwòp konsèy direksyon pa l k ap dirije li. Fondasyon an resevwa lajan li prensipalman nan envestisman ki fèt nan kont fon espesyal li a.

Ane vini ane ale, pwogramasyon Fondasyon Kellogg la kontinye evolye pandan l ap fè tout posib li pou inove epi pou li rete sansib a bezwen sosyete a ki toujou ap chanje. Jodi a, òganizasyon an pami pi gran fondasyon prive sou latè a; li bay sibvansyon oz Etazini, o Meksik, ann Ayiti, nan zòn nòdès Brezil ak nan zòn sid Afrik.

Misyon

Fondasyon W.K. Kellogg ede timoun, li ede fanmi, li ede chak kominote pandan y ap pran fòs epi pandan y ap kreye kondisyon ki bay timoun ki pa gen anpil mwayen yon gwo bourad pou yo chak gen yon demen miyò, pou yo bay kout men pa yo nan kominote a ak sosyete a an jeneral.


Vizyon

Sa nou wè pou peyi a se yon peyi ki kanalize tout resous li pou l asire tout timoun gen yon avni ki pa nan patipri epi ki pwomèt anpil – yon peyi kote tout timoun ap byen devlope.

Prensip

Travay Fondasyon W.K. Kellogg benyen nan prensip sa yo:

 • Nou kwè nan ede moun ede tèt pa yo nan mete konesans ak resous ann aplikasyon yon fason pratik pou yo kab gen lavi miyò epi pou jenerasyon pi devan yo kab gen lavi miyò. 
 • Nou kwè tout moun gen kapasite pou yo fè chanjman nan lavi yo, nan òganizasyon pa yo, ak nan kominote pa yo. Nou respekte chak moun. Sa ki enterese tout moun, fòs yo tout gen ansanm, ak kilti yo, tout se bagay nou bay anpil valè. 
 • Nou kwè bon jerans mande yon fidelite alega lespri ak entansyon fondatè a, bon jerans mande anpil sajès nan itilizasyon resous yo. Nou kwè nan kesyon aji an moun responsab, aji ak pridans, aji kòm moun ki wè enterè lòt, e k ap egzèse bon jijman.
 • Nou panse nouvo lide ak nou aksyon mennen chajman ki dirab ak chanjman ki pozitif ni nan sistèm fòmèl ni nan sistèm enfòmèl.
 • Sa nou bay enpòtans se onètete nan sa moun vle fè epi poze aksyon, nou kwè sa enpòtan anpil nan tout sa n ap fè.

Istwa & Eritaj

Misyon Fondasyon Kellogg, travay li ak prensip li chouke nan esperyans ak pwennvi fondatè nou Will Keith Kellogg.

Lavi li depi lè l te tou piti

W.K. Kellogg fèt 7 avril 1860. Manman l ak papa l se te Advantis piyonye Michigann ki te bay bagay sa yo anpil valè: senplisite, viv an sante epi travay di. Karaktè sa yo dekri anpil nan lavi Mesye Kellogg ak sa ki enterese li.

Mesye Kellogg te al travay nan biznis vann bale fanmi li te genyen lè li te gen 14 an. Se kon sa li tou kite lekòl apre pwofesè te mal konprann pwoblèm je li te genyen, yo te panse li pa t gen ase entèlijans. Lè sa a doktè pa t konnen ki pwoblèm li te genyen; alafen maladi sa a te fè l vin prèske avèg. Lè li vin gen 20 an, li al travay avèk frè li Doktè John Harvey Kellogg nan yon sanatoryòm ki te rele Battle Creek Sanitarium (the “San”), pi gran mezon masaj ak beny nan epòk la. Anpil fwa li te konn travay jiska 120 èdtan pa semèn, li te okipe plas kòm manm komisyon jiska administratè komèsyal.

Yon lè, pandan Mesye Kellogg t ap travay yon jou swa nan youn nan wòl sa yo, nan kizin San nan pou l te kab jwenn yon manje moun kapab dijere byen pou ranplase pen, pa aksidan kon sa li kite yon valè ble bouyi chita yon kote. Anvan maten rive, ble a gen tan tounen yon pakèt kal, se sa ki vin tounen baz pou sereyal yo rele Corn Flakes la, e an 1906, baz pou Konpayi Kellogg.

Kwak Mesye Kellogg te vin youn nan nèg ki pi rich sou latè a, li pa t janm fin alèz ak wòl sa a epi tou li te santi li te oblije sèvi avèk richès li pou ede lòt moun. (Lè yo te di li li tounen yon milyonè, li reponn: “Mwen pa bagay kon sa!”) Depi an 1909 li te ekri: « Si mwen reyisi peye tout dèt mwen, epi mwen vin rich, mwen konte byen sèvi avèk nenpòt richès ki ta vin jwenn mwen. »

Avèk fondasyon li tabli an 1930 lan – premye non an se te W.K. Kellogg Child Welfare Foundation, ki vle di Fondasyon W.K. Kellogg pou Byennèt Timoun – li te kenbe pawòl li. Se kon sa li pase ekip anplwaye li lòd pou yo “Sèvi ak lajan an jan nou vle depi se ankouraje n ap ankouraje sante timoun, kè kontan timoun ak byennèt timoun.”

W.K. Kellogg

Rapò finans

Konpayi Kellogg (WKKF) ak Fon rezèv Fondasyon Kellogg (W.K. Kellogg Foundation Trust) devwe pou yo jere mwayen finans yo yon fason ki fè efè, yon fason ki bay bon rezilta.

Chak ane, gen kontwolè endepandan yo mande vin kontwole eta finans nou, vin egzaminen jan sistèm kontwòl pa nou mache. An jeneral, yo pibliye rezilta kontwòl finans nou nan mwa desanm.

Fondasyon an ak seksyon fon pèmanan an, yo chak ranpli Fòm 990-PF, yon fòmilè enfòmasyon pou fondasyon prive oz Etazini ranpli bay Biwo Kontribisyon (IRS ) pou yo deklare byen, envestisman, depans ak aktivite sibvansyon. Fòm 990-PF la dwe fèt an janvye, men òganizasyon kapab mande pou ba yo plis tan pou yo rasanble tout papye dosye envestisman yo.

WKKF Financials

Ane fiskal ki fini 31 out 2014

Etat finans 2014 (PDF, 238 KB, 24 pages)
2013 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.3 MB, 513 pages)
2013 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 1.4 MB, 54 pages)

Ane fiskal ki fini 31 out 2013

Etat finans 2013 (PDF, 231 KB, 24 pages)
2012 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.7 MB, 613 pages)
2012 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 3.1 MB, 62 pages)

Ane fiskal ki fini 31 out 2012

Etat finans 2012 (PDF, 133 KB, 28 pages)
2011 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.1 MB, 335 pages)
2011 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 788 KB, 69 pages)

Administrasyon

Nan Fondasyon Kellogg nou pran menm angajman sa a ak ke fondatè nou an pou n dirije.

Nou se administratè ni pou eritaj W.K. Kellogg kite a ni pou konfyans piblik la. (Erezman, toulede mache men nan men.) Pou nou kapab toujou kenbe konfyans sa a, nou oblije jere tout byen nou yon fason ki bay bon rezilta. Epi nou bat pou nou klè nan kalite travay nou sipote yo ak jan nou kontwole depans nou fè yo.

Se vizyon fondasyon an, misyon li ak prensip li ki gide nou nan teknik nou sèvi lè n ap planifye ak lè n ap pran desizyon chak jou. Epi tou gen endikasyon klè pou ede administratè nou yo, dirijan nou yo avèk manm ekip anplwaye nou yo defann prensip legal ak etik ki enpòtan anpil pou travay nou an. Tanpri tcheke sijè avèk prensip ki make la yo pou w kapab jwenn plis ransèyman sou fason Fondasyon Kellogg dirije tèt li pandan l ap travay avèk plizyè kominote pou kreye kondisyon pou timoun vilnerab kapab itilize tout kapasite yo ni lè yo lekòl, ni lè y ap travay ni nan lavi a.

“Mwen swete bien ke la Providans favorize ‘m yo ka itil lòt moun, epi mwen swete ke mwen se yon bejè fidèl.”

Our People

1 / 6
images
Trustees Leadership Team Staff A - D Staff E - L Staff M - R Staff S - Z
Previous Next
W.K. Kellogg Foundation Trustees 2015
 • Ramón Murguía

  Kansas City, Kansas

 • Cynthia H. Milligan

  Lincoln, Nebraska

 • Richard M. Tsoumas

  Battle Creek, Michigan

 • Fred P. Keller

  Grand Rapids, Michigan

 • Celeste A. Clark

  Battle Creek, Michigan

 • Roderick D. Gillum

  Bloomfield Hills, Michigan

 • Hanmin Liu

  San Francisco

 • La June Montgomery Tabron

  Battle Creek, Michigan

 • Bobby D. Moser*

  Columbus, Ohio

 • Cathann Kress**

  Ames, Iowa

 • (Pictured left to right and listed in order.
  *Retired
  **Not pictured)
W.K. Kellogg Foundation Officers 2015
 • Barbara Ferrer

  chief strategy officer

 • Carla D. Thompson

  vice president for program strategy

 • Cindy Smith

  vice president for integrated services

 • Joanne K. Krell*

 • Kathryn A. Krecke

  general counsel and corporate secretary

 • Ross Comstock

  vice president for information systems and technology

 • La June Montgomery Tabron

  president and CEO

 • Donald G. Williamson

  vice president for finance and treasurer

 • Dianna Langenburg

  vice president for talent and human resources

 • Joel R. Wittenberg

  vice president and chief investment officer

 • Joseph Scantlebury

  vice president for program strategy

 • Linh C. Nguyen

  chief operating officer

 • Gail C. Christopher

  senior advisor and vice president for TRHT

 • Alandra Washington

  vice president for quality and organizational effectiveness

 • AJ Jones II**

  chief policy and communications officer

 • (Pictured left to right and listed in order.
  *No longer at the foundation
  **Not pictured)
 • Altes, Sally

  program operations training and support analyst

 • Andrews, Tyler

  program specialist

 • Asifa, Phoenix

  assistant to the elements

 • Babcock, Michele

  senior accountant

 • Barr, Cheryl

  program specialist

 • Bates, Denice

  assistant to the general counsel and corporate secretary/board relations

 • Beacham, Lea Ann

  assistant to the vice president for program strategy

 • Beecham, Annette

  program operations manager

 • Bell, Regina

  program officer

 • Benitez Delgado, Luz

  program officer

 • Bernard, Karen

  grant specialist

 • Bianchi, Jon-Paul

  program officer

 • Bolhuis, Jody

  quality and organizational effectiveness manager

 • Bradshaw, Donna

  assistant to the coordinator of place-based programs

 • Braff-Guajardo, Ellen

  program officer

 • Brecheisen, Emma

  assistant to the approaches and learning and impact

 • Brigham, Nadia

  program officer

 • Brower, Andrew

  program officer

 • Burkett, Jacqueline

  assistant to the elements

 • Burr, Laura

  associate director of internal audit

 • Cantave, Alix

  program officer - Haiti

 • Carlin, Katherine

  program specialist

 • Carlisle, Kara

  director of New Mexico programs

 • Caulk, Dessie

  program manager

 • Christopher, Gail

  senior advisor and vice president for TRHT

 • Church, Renee

  special dining chef

 • Clements, Cherie

  grant administrator

 • Coleman, Ciara

  program manager

 • Coleman, Michelle

  assistant to the president and CEO

 • Coloma, Jessica

  program officer

 • Comstock, Ross

  vice president for information systems and technology

 • Craft, James

  records technician

 • Crail, Kevin

  investment analyst

 • Creed, Erin

  program operations supervisor for approaches and learning and impact

 • Das, Lara

  human resources manager

 • DeHaney, Felicia

  director of education and learning

 • DeHart, Brad

  organizational services manager

 • Derige, Diana

  program officer

 • Diaz, Arelis

  program officer

 • Doctor, Linda Jo

  program officer

 • Doornweerd, Robyn

  communications analyst

 • Duffy, Kristin

  contracts analyst

 • Dungey, Jonathon

  human resources specialist

 • Easlick, Lori

  assistant to the president and CEO - board relations

 • Egnatios, Edward

  program officer

 • Eisner, Brett

  program specialist

 • English, Shanelle

  administrative assistant

 • Enriquez, Xiomara

  administrative assistant

 • Fernandez de Castro Robles, Veronica

  program officer - Chiapas

 • Ferrer, Barbara

  chief strategy officer

 • Fitch, Barbara

  program specialist

 • Flees, Robin

  meeting planner

 • Fontaine, Joelle-Jude

  program officer

 • Francois, Dana

  program manager

 • Frias Becerra, Sebastian

  program manager

 • Garduno Martinez, Alejandra

  program officer - Yucatán

 • Gaston, Khalilah Burt

  program officer

 • Geiger, Lori

  assistant to the vice president for program strategy

 • Gentry, Brenda

  mail/copy services technician

 • Gesmundo, Judah

  business systems analyst

 • Gettridge, Frank

  program officer

 • Glass, Margarietta Annesia

  program specialist

 • Glover, Jody

  program manager

 • Goldstein, Michael

  senior attorney

 • Graziano, Neal

  director of investments

 • Green, Deborah

  human resources manager

 • Green, Deborah

  investment assistant

 • Green, Tara

  program specialist

 • Grimes, Patti

  budget specialist

 • Guananja, Marissa

  program officer

 • Harris, Loren

  director of family economic security

 • Hatmaker, Clair

  maintenance technician/project lead

 • Hernandez Calleros, Magda

  assistant to international programs

 • Heredia-Lopez, Carmen

  director of W.K. Kellogg investments

 • Hess, Anita

  assistant to the chief strategy officer

 • Hogan, Vijaya

  planning, evaluation and research officer

 • Holso, Yvonne

  program specialist

 • Holling, Brenda

  program specialist

 • Huntington, Deidre

  communications manager

 • Hurley, Pamela

  assistant to the vice president for program strategy

 • Hussain, Omar

  communications manager

 • Huynh, Lynn

  planning, evaluation and research manager

 • Johnson, Megan Russell

  program officer

 • Johnson, Valorie

  program officer

 • Jones II, AJ

  chief policy and communications officer

 • Keller, Robyn

  program specialist

 • King, Jacquelyn

  program and administrative specialist

 • Klunk, Todd

  program officer

 • Knoop, Lisa

  grant and contract specialist

 • Krecke, Kathryn

  general counsel and corporate secretary

 • Krenn, Huilan

  director of evaluation

 • Ladley, Karin

  assistant to chief operating officer

 • LaGrand, Reginald

  program officer

 • Langenburg, Dianna

  vice president for talent and human resources

 • Leuthauser, Elizabeth

  program specialist

 • Linnane, Dana

  communications officer

 • Lowe, Kelly

  meeting planner

 • Lutjens, Karla

  meeting planner

 • Mackaluso, Jann

  assistant to the approaches and learning and impact

 • Manning, Anitra

  human resources manager

 • Marqués, Livia

  program officer

 • Mayes, Katina

  human resources specialist

 • McKinley, Iris

  meeting assistant

 • Merwin, Allyssa

  program specialist

 • Mesquita Cordeiro, Rui

  director of Latin America and Caribbean programs

 • Miller, Anna

  meeting assistant

 • Miller, Oronde

  program officer

 • Miller, Wendy

  program specialist

 • Mohanty, Saroj

  SAP project manager

 • Monaweck, Cindy

  assistant to the director of Mississippi and New Orleans programs

 • Moore II, Jay

  budget and business systems specialist

 • Moore III, Ralph

  program specialist

 • Moore, Yazeed

  program officer

 • Myers, Maureen

  manager of technology

 • Nelson, Takia

  program specialist

 • Newton, Virlean

  employee dining chef

 • Nguyen, Linh

  chief operating officer

 • Nieves, Esther

  director of community engagement & leadership

 • Njus, Jonathan

  program officer

 • Nobel, David

  maintenance technician/project lead

 • Noricks, Rebecca

  communications officer

 • O'Dell, Jenefer

  program officer

 • Olney, Paxton

  program specialist

 • Otis, Jessica

  desktop publishing specialist

 • Parker-Meyer, Kristyn

  program specialist

 • Parsons, Jill

  program manager

 • Patel, Mitesh

  accounting specialist

 • Pawlak, Janet

  program specialist

 • Pearsall, Deborah

  budget specialist

 • Perazza, Simón

  program manager

 • Perez, Lori

  program specialist

 • Pham, Lan

  program manager

 • Pino, Rochelle

  assistant to the general counsel and corporate secretary

 • Poyer, Denise

  facilities and telecommunications technician

 • Rangel, Carlos

  director of investments and risk management

 • Reincke, Kathleen

  communications officer

 • Rey, Deborah

  program operations manager - international programs

 • Roberts, Kimberly

  grant financial analyst

 • Robinson, Kimberly

  planning, evaluation and research officer

 • Robinson II, Scott

  digital communications officer

 • Rodriguez, Robby

  program officer

 • Rushing, Yumeka

  program officer

 • Russell, Britni

  program specialist

 • Sammons, Paula

  program officer

 • Sanders, Reginald

  director of investments

 • Santiago-Gancer, Alicia

  assistant to the director of Michigan programming

 • Scamihorn, Philip

  senior database architect

 • Scantlebury, Joseph

  vice president for program strategy

 • Schneider, Brian

  associate director of internal audit

 • Seng, Letitia

  meetings and travel manager

 • Servia, John

  investment analyst

 • Shaver, Alicia

  archives specialist

 • Shellenberger, Matthew

  investment operations manager

 • Sherzer, Ann

  grants and contracts manager/staff attorney

 • Simpson, Patrick

  director of food, health & well-being

 • Slater, Christy

  program officer

 • Slone, Natalie

  administrative assistant

 • Smith, Cindy

  vice president for integrated services

 • Smith, Diane

  program officer

 • Smith, Sarah

  human resources generalist

 • Spengler-Young, Shannon

  accounting specialist

 • Springer, Thomas

  communications manager

 • Stiles, Cindy

  accounting and payroll specialist

 • Stout, Stacy

  program manager

 • Tabron, La June Montgomery

  president and CEO

 • Tellez-Humble, Antionette

  program manager

 • Thomas, Nicole

  program specialist

 • Thompson, Carla

  vice president for program strategy

 • VandenHeede, Elizabeth

  communications analyst

 • Velez, Luis

  planning, evaluation and research officer

 • Vikis, Erika

  program specialist

 • Viswanathan, Uma

  program officer

 • Viveros Lopez, Astrid Georgina

  program officer - Latin America and Caribbean

 • Walters, Howard

  planning, evaluation and research officer

 • Ward, Timothy

  senior business analyst

 • Wardford, Jeanne

  program officer

 • Warner-Mehlhorn, Alice

  director of policy

 • Warren, Alvin

  program officer

 • Washington, Alandra

  vice president for quality and organizational effectiveness

 • Webb, Aileen

  director of Michigan programs

 • White, Alana

  program officer

 • White, Ebony

  program manager

 • Willbur, April

  program manager

 • Willburn, Ray

  internal auditor

 • Williams, Teresa

  program specialist

 • Williams-Bishop, Rhea

  director of Mississippi and New Orleans programs

 • Williamson, Donald

  vice president for finance and treasurer

 • Wilson, Lynn Dacotah-Scherer

  program manager

 • Wilson, Patricia

  assistant to the director of New Mexico programs

 • Winstone, Dawn

  assistant to the vice president for communications

 • Withers, Stephanie

  investment accounting manager

 • Wittenberg, Joel

  vice president and chief investment officer

 • Woods, Wendee

  coordinator of enterprise integration

Annual Reports

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg