1 / 2
images
Akèy Ret an kontak avèk Kellogg epi avèk lòt benefisyè
Previous Next

Akèy

Mèsi pou travay tèt ansanm w ap fè avèk Fondasyon Kellogg nan efò n ap fè pou nou kreye kondisyon ki bay timoun malere opotinite pou yo reyisi. Menm jan avèk ou nou konnen sa se travay konplike ki enpòtan anpil. Pou moun fè pwogrè, non sèlman sa mande mwayen, men tou sa mande angajman, entèlijans, kreyativite, ak travay di plizyè moun ki enterese toutbon, ni benefisyè yo tou. Nou pare epi nou byen anvi ede w pou travay w ap fè a bay bon jan rannman. Nan paj ou pral li la yo, nou rasanble divès mwayen ki ka itil ou.

De mo sou WKKF

Ou ka byen konnen yon bagay de Fondasyon an deja. Men si ou menm oubyen moun nan ekip ou a bezwen plis ransèyman, n ap jwenn divès lyen pou nou li misyon nou, vizyon nou ak prensip nou nan paj ki dekri Ki moun nou ye a. Epi tou nan paj sa yo n ap jwenn lyen kote nou kab li enfòmasyon sou fondatè nou an, sou istwa nou, sou moun k ap travay nan òganizasyon nou an ak enfòmasyon sou eta finans nou kounye a.

Anons sibvansyon ou resevwa a

Nou kwè anpil nan pouvwa ki genyen nan kominikasyon an jeneral, sitou nan medya yo pou ede n akonpli menm objektif nou tout genyen yo. Alò nou vle ede w metrize pouvwa sa a. Telechaje endikasyon sa yo sou fason pou w sèvi ak non Fondasyon Kellogg la ak fason pou w ekri yon bon jan kominike pou laprès sou sibvansyon ou resevwa a.

Egalite ant ras nan kad gouvènans ak jesyon

Fondasyon Kelòg Kellogg konsidere gouvènans ak jesyon òganizasyon ki resevwa sibvansyon li yo kòm bagay ki gen gwo enpòtans nan kesyon travay ki bay bon jan rezilta e ki fè gwo enpak. Nou ankouraje òganizasyon ki resevwa sibvansyon yo pou yo gen yon konsèy administrasyon ak kad responsab ki fòme ak divès kalite moun epi ki reprezante demografi rasyal ak etnisite timoun, fanmi ak kominote y ap sèvi yo, oubyen nou akouraje yo travay pou yo gen sa.

Ret an kontak avèk Kellogg epi avèk lòt benefisyè

Anpil nan benefisyè nou yo sèvi ak medya sosyal anpil epi yo toujou an kominikasyon avèk Kellogg . Benefisyè yo kominike kon sa tou antre yo. Nou ankouraje w chwazi “Like” sou kont Facebook ak Twitter sa yo epi “suiv” yo pou w kab toujou okouran sa k ap fèt.

Twitter

Pòtpawòl

Dirijan pwogram ou an ap kontinye prensipal pwen kontak ou avèk fondasyon an.
Men si w ta bezwen plis ransèyman, tanpri ale nan paj enfòmasyon pou Kontakte Nou la a.

Mèsi poutèt ou fè pati rezo benefisyè nou yo!

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg