Istwa & Eritaj

Etablisman Fondasyon an

Kwak yo te rakousi non òganizasyon an pou fè l tounen Fondasyon W.K. Kellogg (WKKF), òganizasyon an te kontinye avèk enpòtans li te mete pou pwoteje opòtinite pou timoun, nouri opòtinite sa ye e ede opòtinite sa yo.

Pandan yon bon kou nan ane 1930 yo, Fondasyon Kellogg te travay sitou nan zòn Battle Creek, Michigan kote l te fonde a ak nan alantou a. Premye travay li te santre sou sante timoun pa mwayen yon pwojè ki te rele Michigan Community Health Project (MCHP). MCHP te travay nan 7 awondisman nan zòn sid santral Michigann. Se te yon travay total kapital ki te santre sou edikasyon timoun de kindègadenn a 12yèm ane, sou sante piblik nan zòn andeyò kote yo te toujou ap sèvi ak lokal lekòl yon sèl chanm ak twalèt nan lakou.

Se lekòl Ann J. Kellogg School, ki te gen non manman Mesye Kellogg, ki te premye kòmanse sèvi ak teknik anseye timoun andikape ansanm ak timoun ki pa gen andikap. Piske sa te yon ide modèn lè lekòl Ann J. Kellogg School la te ouvè an 1931, se lekòl sa a ki fè teknik « entegrasyon » an tounen yon pwogram yo itilize toupatou e lekòl la kontinye ap travay toujou.

Pou fondasyon an reflete konviksyon Mesye Kellogg te genyen ki fè l kwè « se edikasyon ki ofri pi bon opòtinite pou fè yon jenerasyon vin pi bon pase yon lòt jenerasyon », vè 1935, 1936 kon sa fondasyon an kòmanse fè esperyans ansèyman an plennè, li bati plizyè lekòl ak kan an plennè andeyò nan Eta Michigann. Lè esperyans lan te fini an 1940, youn nan kan ki te nan zòn “Clear Lake” la tounen premye kan lekòl leta nan Eta a ki te travay pandan tout ane a; sa fè ansèyman an plennè vin fè pati pwogram ansèyman lekòl ki te patisipe nan sèvi ak teknik sa a.

W.K. Kellogg

W.K. Kellogg

Fondasyon an vin pi gwo

Nan de twa premye ane gè mondyal nimewo 2 a, fondasyon an kòmanse voye sibvansyon li lòt kote ki pa Michigann ak Etazini. Plis pase 450 bous rechèch pou pwofesyonèl swen sante nan Amerik Latin nan te louvri chemen pou pwogramasyon total kapital nan bout sid glòb tè a. Ann Ewòp ki te devaste ak lagè, sibvansyon Kellogg yo te ede remonte ekonomi ki baze sou agrikilti epi modènize ekonomi sa yo.

Mesye Kellogg mouri an 1951 a 91 an. Men prèske jouk jou lanmò li, li te enterese nan travay Fondasyon Kellogg la e li te toujou byen enfòme de travay sa yo ki kontinye ap vin pi gwo toujou. Tan pou fondasyon an vin gen 25 an, byen li te gen tan monte a yon total 124 milyon dola, prèske de fwa lavalè premye envestisman Mesye Kellogg la ki te 66 milyon dola. Valè “lajan li depanse” chak ane, lajan ki depanse pou travay byenfezans, monte disèt wotè de 26.000 dola an 1930 a 4.4 milyon dola an 1955. Nan pwogramasyon fondasyon an, li enterese plis nan aspè kle pwoblèm apre lagè a: nesesite pou gen plis enfimyè avèk administratè swen sante, avèk bezwen pou gen plis kolèj kominotè ki bay ansèyman 2 ane.

Pou fondasyon an reflete kwayans Mesye Kellogg genyen nan edikasyon plis toujou, fondasyon an te pran yon angajman alontèm avèk yon asosyasyon kolèj ki te fèk fòme nan epòk la ki te rele American Association of Junior Colleges (AAJC). Pwogram AAJC ki te jwenn finans fondasyon an pou fòme lidè te prepare tout yon jenerasyon administrasyon kolèj kominotè pou nouvo lidè sa yo ede enstitisyon pa yo vin bay plis rannman, asepte tout kalite moun pandan y ap ofri sèvis nan kominote pa yo.

Fondasyon Kellogg vin louvri kad angajman li pou edikasyon avèk lansman nouvo pwogram li mete sou pye an 1968 ki rele Historically Black Colleges and Universities, yon pwogram ki t ap chache ranfòse pwogram oubyen prepare pwogram ki te ka mennen yon ogmantasyon opòtinite travay pou etidyan ki diplome nan kolèj leta oubyen inivèsite leta oz Etazini ki te fonde depi lontan pou moun nwa sèlman.

Fondasyon an te kontinye ap agrandi yon fason djanm pandan ane 1960 yo ak ane 1970 yo. Vè 50yèm anivèsè fondasyon an an 1980, li te pami pi gran òganizasyon filantwopik nan sektè prive ki te genyen sou latè a. Depi lè fondasyon an te fin kreye, li gen tan envesti prèske 550 milyon dola pou amelyore sante, agrikilti ak edikasyon nan 4 kontinan.

Nouvo opòtinite

An 1985, 1986 yo kon sa, WKKF ogmante repitasyon entènasyonal li lè li vin louvri kad pwogram li nan zòn sid Afrik la. Nan figi segregasyon yo te rele apated la bous etid ki soti nan Fondasyon Kellogg te bay anpil Sidafriken nwa yon dividal opòtinite moun pa t janm konn wè anvan. Bezwen sosyal k ap chanje tou vin fè gen yon evolisyon nan fason fondasyon an prepare sibvansyon, sa lakòz fondasyon an kreye pwogram nan branch byenfezans (filantwopi) ak volontarya epi nan branch sistèm manje ak devlopman riral.

Ane 1990 yo te pote ane esplozyon “nouvo ekonomi” an. Menm jan ak pi fò òganizasyon modèn, WKKF pa t pran tan pou l te pwofite avantaj ki genyen nan teknoloji enfòmasyon, tankou meyè teknik pou konsève dosye, pi bon rannman nan kominikasyon ak nan travay. Epi tou fondasyon an te sèvi ak preparasyon sibvansyon pou li redui diferans ki genyen nan domèn teknoloji a – kon sa li lonje men bay plizyè milyon moun ki pa gen mwayen pou yo sèvi ak teknoloji akoz povrete, analfabetis oubyen izòlman jewografik.

Vè 75yèm anivèsè fondasyon an an 2005, byen fondasyon an monte a yon total prèske 6 milya dola. E pandan 75 ane sa yo, fondasyon an gen tan bay plis pase 3 milya dola.

Men kòm Mesye Kellogg te di yon lè: “Se pa dola ki bay moun karaktè.” Tout pandan byen fondasyon an ap ogmante, fondasyon an kontinye chache pi bon mwayen pou li fè vizyon li genyen an vanse pi devan, yon vizyon kote li wè “tout timoun sou latè ap byen devlope.”

Yon fondasyon k ap evolye

Pou fondasyon an kapab pòte atansyon l plis sou timoun malere epi pou li renouvle angajman li anvè premye entansyon Mesye Kellogg te genyen an, an 2007 fondasyon an adopte deklarasyon misyon li genyen kounye a: “Fondasyon Kellogg ede timoun, fanmi ak kominote pandan y ap ranfòse kondisyon, kreye kondisyon ki bay timoun malere bourad pou yo akonpli reyisit kòm moun pou tèt pa yo e kòm moun ki pote kole nan pi gran kominote a ak sosyete a.”

An 2007, WKKF vin tounen youn nan pami yon ti gwoup fondasyon k ap chache sèvi ak byen li yon fason ki bay plis ranman pandan l ap prezève manman lajan li mete apa pou byenfezans lan epi pandan l ap ogmante manman lajan sa a. Nan kad yon pwogram fondasyon an ap eseye ki fè envestisman ki chita sou misyon fondasyon an, fondasyon an ap envesti byen li yon fason ki reyalize ni rezilta finansye ni rezilta sosyal alafwa; sa se yon konsèp yo rele ann angle “double bottom-line investing” (envestisman ki vize de rezilta alafwa). Avèk fondasyon an ki renouvle plis konsantrasyon sou aprantisaj epi sèvi ak konesans li pran nan envestisman sa yo, moun ka konsidere konsèp la kòm on “envestisman ki vize twa rezilta an menm tan.”

Vè 2012, byen fondasyon an ogmante depase 7 milya dola, plis pase 100 fwa lavalè premye envestisman Mesye Kellogg la ki te 66 milyon dola.

Fondasyon an te pran yon lòt etap po li reyalize vizyon li lè li vin adopte yon nouvo kad estratejik. Oparavan, ni òganizasyon an ni pwogram sibvansyon li a te òganize selon chak grenn zòn kote li gen pwogram ni. Chapant li genyen kounye a baze sou plis pase 80 ane esperyans, nan rekonèt pi bon devlopman yon timoun depann de plizyè eleman ki makònen ansanm: Edikasyon ak aprantisaj; Manje, lasante ak byennèt; epi Sekirite ekonomik fanmi ki reflete fondasyon an vin pi byen konprann tout eleman sa yo jwe wòl ki konekte youn ak lòt pou yo kreye yon anviwònman kote timoun gen pwoteksyon, kote yo nouri yo, yo ekipe yo epi yo ankouraje yo pou yo reyisi.

Epi tou kad sa a rekonèt travay san rete pou chache Egalite ant ras, eliminasyon rasis estriktirèl ak pwomosyon gerizon rasyal, ak bon jan ankourajman Angajman kominotè e sosyal, se bagay ki enpòtan anpil pou kreye yon sosyete kote tout timoun kapab byen devlope.

Avèk chapant fondasyon an genyen kounye a ak yon konsantrasyon ki pi presize sou prèske 30 milyon timoun malere nan peyi Etazini, Fondasyon Kellogg re-afime angajman li anvè objektif W.K. Kellogg te genyen lè li te kreye fondasyon an an 1930 lan: “… ede timoun fè fas ak lavi a ak anpil kouraj, avèk sante, epi avèk yon sekirite ki byen chouke nan konfyans nan peyi sa a ak nan enstitisyon li yo.”

Legacy Essays

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg