Ki moun nou ye

Fondasyon Kelòg fonde depi an 1930 kòm yon fondasyon endepandan, prive, e fondatè li se Will Keith Kellogg yon piyonye nan afè vann sereyal. Se youn nan pi gwo fondasyon byenfezans nan peyi Etazini. Prensip fondasyon an se kwayans yo pou tout timoun ta dwe gen menm opòtinite pou yo reyisi nan lavi yo. Fondasyon Kelòg ap travay ak anpil kominote pou kreye kondisyon pou timoun ki pa gen anpil mwayen pou yo reyalize tout sa kouraj yo ta dwe pèmèt yo reyalize ni lekòl ni nan travay ni nan lavi yo.

1 / 6
images
Rezime Misyon ak Vizyon Prensip Istwa ak Eritaj Rapò finans Administrasyon
Previous Next

Rezime

W.K Kellogg Foundation te tabli an 1930, W. K. Kellogg fondatè fondasyon an, se youn nan premye moun ki kòmanse komès sereyal moun manje lematen. Li di objektif fondasyon an se “jere fon pou ankouraje byennèt timoun ak jèn moun, konfò yo, sante yo, edikasyon yo, manje pou timoun ak jèn moun, rad pou yo mete, pwoteksyon yo, dirèkteman ou endirèkteman, san diskriminasyon si yo se fi oubyen gason, ras yo, kwayans yo oubyen nasyonalite yo…” Pou l gide manm konsèy administrasyon ak anplwaye kounye a ak sa k ap vin pi devan, li di: “Sèvi ak lajan an jan w pito depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.”

Fondasyon an resevwa lajan li prensipalman nan kont espesyal W.K. Kellogg genyen apa pou li fè byenfezans. Se Mesye Kellogg ki te monte kont sa a. Nan pòtfèy fondasyon an li ki gen divès kalite aksyon, kont espesyal sa a kontinye bay bon enterè nan Konpayi Kellogg la. Kwak konpayi a ak fondasyon an gen yon relasyon ki la depi lontan, fondasyon an gen pwòp konsèy direksyon pa l k ap dirije li. Fondasyon an resevwa lajan li prensipalman nan envestisman ki fèt nan kont fon espesyal li a.

Ane vini ane ale, pwogramasyon Fondasyon Kellogg la kontinye evolye pandan l ap fè tout posib li pou inove epi pou li rete sansib a bezwen sosyete a ki toujou ap chanje. Jodi a, òganizasyon an pami pi gran fondasyon prive sou latè a; li bay sibvansyon oz Etazini, o Meksik, ann Ayiti, nan zòn nòdès Brezil ak nan zòn sid Afrik.

Misyon

Fondasyon W.K. Kellogg ede timoun, li ede fanmi, li ede chak kominote pandan y ap pran fòs epi pandan y ap kreye kondisyon ki bay timoun ki pa gen anpil mwayen yon gwo bourad pou yo chak gen yon demen miyò, pou yo bay kout men pa yo nan kominote a ak sosyete a an jeneral.


Vizyon

Sa nou wè pou peyi a se yon peyi ki kanalize tout resous li pou l asire tout timoun gen yon avni ki pa nan patipri epi ki pwomèt anpil – yon peyi kote tout timoun ap byen devlope.

Prensip

Travay Fondasyon W.K. Kellogg benyen nan prensip sa yo:

 • Nou kwè nan ede moun ede tèt pa yo nan mete konesans ak resous ann aplikasyon yon fason pratik pou yo kab gen lavi miyò epi pou jenerasyon pi devan yo kab gen lavi miyò. 
 • Nou kwè tout moun gen kapasite pou yo fè chanjman nan lavi yo, nan òganizasyon pa yo, ak nan kominote pa yo. Nou respekte chak moun. Sa ki enterese tout moun, fòs yo tout gen ansanm, ak kilti yo, tout se bagay nou bay anpil valè. 
 • Nou kwè bon jerans mande yon fidelite alega lespri ak entansyon fondatè a, bon jerans mande anpil sajès nan itilizasyon resous yo. Nou kwè nan kesyon aji an moun responsab, aji ak pridans, aji kòm moun ki wè enterè lòt, e k ap egzèse bon jijman.
 • Nou panse nouvo lide ak nou aksyon mennen chajman ki dirab ak chanjman ki pozitif ni nan sistèm fòmèl ni nan sistèm enfòmèl.
 • Sa nou bay enpòtans se onètete nan sa moun vle fè epi poze aksyon, nou kwè sa enpòtan anpil nan tout sa n ap fè.

Istwa ak Eritaj

Fondasyon W.K. Kellogg la te kreye nan lane 1930. Se W.K. Kellogg, ki te envante sereyal tou pare pou manje pou dejene a, ki te kreye li nan vil kote l soti a, Battle Creek, Michigan. Li tevin trè popilè. Men nèg ki dèyè l la te gen lakay li yon imilite ekstrawòdinè ak yon kwayans vizyonè nan moun.

W.K. Kellogg te sousye l pou timoun, pou kondisyon yo te leve ladan yo ak pou avni yo. Li te kwè nan pouvwa kominote yo pou yo fòje solisyon pou sante, bonè ak byennèt pitit yo. Epi, li te vle ekipe moun avèk konesans ak resous pou yo al chèche solisyon sa yo.

Vizyon, imilite ak kwayans nan moun se valè Fondasyon Kellogg la toujou kenbe pandan 90 lane. Jodi a valè sa yo pran chè nan efò kominote a fè pou gen timoun k ap byen devlope, fanmi k ap travay ak kominote ekitab.

 Will Keith Kellogg | W.K. Kellogg Foundation

Rapò finans

Konpayi Kellogg (WKKF) ak Fon rezèv Fondasyon Kellogg (W.K. Kellogg Foundation Trust) devwe pou yo jere mwayen finans yo yon fason ki fè efè, yon fason ki bay bon rezilta.

Chak ane, gen kontwolè endepandan yo mande vin kontwole eta finans nou, vin egzaminen jan sistèm kontwòl pa nou mache. An jeneral, yo pibliye rezilta kontwòl finans nou nan mwa desanm.

Fondasyon an ak seksyon fon pèmanan an, yo chak ranpli Fòm 990-PF, yon fòmilè enfòmasyon pou fondasyon prive oz Etazini ranpli bay Biwo Kontribisyon (IRS ) pou yo deklare byen, envestisman, depans ak aktivite sibvansyon. Fòm 990-PF la dwe fèt an janvye, men òganizasyon kapab mande pou ba yo plis tan pou yo rasanble tout papye dosye envestisman yo.

WKKF Financials

Ane fiskal ki fini 31 out 2022

Etat finans 2022 (PDF, 444 KB, 28 pages)
2021 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (available by July 15, 2023)
2021 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (available by July 15, 2023)

Ane fiskal ki fini 31 out 2021

Etat finans 2021 (PDF, 516 KB, 27 pages)
2020 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.9 MB, 312 pages)
2020 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 696 KB, 41 pages)

Ane fiskal ki fini 31 out 2020

Etat finans 2020 (PDF, 545 KB, 28 pages)
2019 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.3 MB, 272 pages)
2019 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 858 KB, 37 pages)

Administrasyon

Nan Fondasyon Kellogg nou pran menm angajman sa a ak ke fondatè nou an pou n dirije.

Nou se administratè ni pou eritaj W.K. Kellogg kite a ni pou konfyans piblik la. (Erezman, toulede mache men nan men.) Pou nou kapab toujou kenbe konfyans sa a, nou oblije jere tout byen nou yon fason ki bay bon rezilta. Epi nou bat pou nou klè nan kalite travay nou sipote yo ak jan nou kontwole depans nou fè yo.

Se vizyon fondasyon an, misyon li ak prensip li ki gide nou nan teknik nou sèvi lè n ap planifye ak lè n ap pran desizyon chak jou. Epi tou gen endikasyon klè pou ede administratè nou yo, dirijan nou yo avèk manm ekip anplwaye nou yo defann prensip legal ak etik ki enpòtan anpil pou travay nou an. Tanpri tcheke sijè avèk prensip ki make la yo pou w kapab jwenn plis ransèyman sou fason Fondasyon Kellogg dirije tèt li pandan l ap travay avèk plizyè kominote pou kreye kondisyon pou timoun vilnerab kapab itilize tout kapasite yo ni lè yo lekòl, ni lè y ap travay ni nan lavi a.

“Mwen swete bien ke la Providans favorize ‘m yo ka itil lòt moun, epi mwen swete ke mwen se yon bejè fidèl.”

Our People

1 / 6
images
Trustees Leadership Team Staff A - D Staff E - L Staff M - R Staff S - Z
Previous Next
W.K. Kellogg Foundation | Board of Trustees
 • Celeste A. Clark

  Battle Creek, Michigan

 • Milton Chen

  San Francisco, California

 • Richard M. Tsoumas

  Battle Creek, Michigan

 • Khan Nedd

  Grand Rapids, Michigan

 • La June Montgomery Tabron

  Battle Creek, Michigan

 • Ramón Murguía

  Kansas City, Kansas

 • Cathann Kress

  Columbus, Ohio

 • Roderick D. Gillum

  Bloomfield Hills, Michigan

 • Christina K. Hanger

  Plano, Texas

 • (Pictured left to right and listed in order.)
 • La June Montgomery Tabron | W.K. Kellogg Foundation

  La June Montgomery Tabron

  president and CEO

 • Ross Comstock | W.K Kellogg Foundation

  Ross Comstock

  vice president for information systems and technology

 • Kathy Krecke | W.K Kellogg Foundation

  Kathryn A. Krecke

  general counsel and corporate secretary

 • Dianna Langenburg | W.K Kellogg Foundation

  Dianna Langenburg

  vice president for talent and human resources

 • Paul Martinez | W.K Kellogg Foundation

  Paul Martinez

  chief leadership and human capital strategist

 • Michael Murphy | W.K. Kellogg Foundataion

  Michael Murphy

  vice president for communication

 • Carla Thompson Payton | W.K Kellogg Foundation

  Carla D. Thompson Payton

  vice president for program strategy

 • Carlos Rangel

  Carlos Rangel

  vice president and chief investment officer

 • Cindy Smith | W.K Kellogg Foundation

  Cindy Smith

  vice president for integrated services

 • Alandra Washington

  Alandra Washington

  vice president for quality and organizational effectiveness

   

 • Don Williamson | W.K Kellogg Foundation

  Donald G. Williamson

  vice president for finance and treasurer

 • Ackley, Keona

  executive assistant

 • Altes, Sally

  knowledge and data analyst

 • Alvarez Fierro, Rafael

  program manager

 • Andrews, Tyler

  grant and contract analyst

 • Babcock, Michele

  accounting and budget analyst

 • Bagneris Jr., Dennis

  program officer

 • Ballez, Isabela

  program specialist

 • Bartley, Shana

  policy officer

 • Basquin, Maya

  program specialist

 • Beacham, Lea Ann

  program budget analyst

 • Beecham, Annette

  program operations manager

 • Beltran, Monica

  program officer

 • Benson, Aloria

  program specialist

 • Bianchi, Jon-Paul

  senior program officer

 • Binkley, Turner

  assistant general counsel

 • Bird, Andrea

  senior executive assistant

 • Blahuta, Renee

  program officer

 • Bowles, Audry

  budget analyst

 • Bracken, Amy

  communications officer

 • Bradshaw, Donna

  program budget analyst

 • Briggs, Kayla

  executive assistant to the general counsel and corporate secretary

 • Bringas Acevedo, Rocío

  executive assistant

 • Brock, Mária

  program manager

 • Brower, Andrew

  program officer

 • Brown, Shanelle

  director of investments

 • Brunton, Caroline

  program officer

 • Bryant, Ashanti

  senior program officer

 • Burel, Deirdre Johnson

  senior program officer

 • Burr, Laura

  associate director of internal audit

 • Caban, Kip

  senior executive assistant

 • Cameron, Brittany

  program manager

 • Cantave, Alix

  senior program officer - Haiti

 • Carlin, Katherine

  budget analyst

 • Carlson, Kari

  communications manager

 • Castillo, Erin

  program specialist

 • Cervantes, Susana

  talent and human resources specialist

 • Cherry, Erica

  senior manager, tax compliance and investment accounting

 • Chirara, Simba

  investment analyst

 • Church, Renee

  special dining chef

 • Cisneros, Arianna

  program officer

 • Clements, Cherie

  budget analyst

 • Coffman, Tracie

  program officer

 • Coleman, Michelle

  senior executive assistant to the president and CEO

 • Coloma, Jessica

  program officer

 • Comstock, Ross

  vice president for information systems and technology

 • Comstock, Shannon

  investment analyst

 • Cook, Jessica

  talent and human rersources analyst

 • Corso, Minda

  digital communications manager

 • Cortez Merrild, Jessica

  executive assistant

 • Creed, Erin

  leadership development manager

 • Currier, Erin

  senior program officer

 • Daniel-Echols, Marijata

  program officer

 • Das, Lara

  director of compensation, benefits and HRIS

 • Davis, Cassie

  policy analyst

 • DeHaney, Felicia

  director of education and learning

 • DeHart, Brad

  director of facilities

 • DeHart, Lisa

  change management data analyst

 • DeJune, Amber

  governance and compliance specialist

 • Demesme, Fatima

  grant analyst

 • Diaz, Arelis

  director, office of the president

 • Dobbs, Javon

  communications manager

 • Doctor, Linda Jo

  program officer

 • Dodd, Tandra

  program specialist

 • Doherty, Olivia

  communications officer

 • Downs, Allie

  digital production specialist

 • Duffy, Kristin

  senior manager, contract services

 • Dukes, Stephanie

  communications officer

 • Dungey, Jonathon

  talent and human resources analyst

 • Duran-Sallee, Jennifer

  program officer

 • Edwards, Jazmin

  program specialist

 • Eisner, Brett

  program manager

 • English, Shanelle

  executive assistant

 • Enriquez, Xiomara

  program officer

 • Faiz, Humaira

  mission investment manager

 • Fernandez de Castro Robles, Veronica

  senior program officer

 • Fernández Calderón, Daniela

  program manager

 • Foote, Devin

  program officer

 • Forman, Kristi

  THR analyst

 • Francois, Dana

  program officer

 • Freeman, Derrick

  program specialist

 • Frias Becerra, Sebastian

  program officer
 • Gapinski, Allyssa

  program specialist

 • Goldstein, Michael

  deputy general counsel

 • Gray, Robb

  director of policy - advocacy

 • Graziano, Neal

  director of investments

 • Green, Deborah

  talent officer

 • Green, Deborah

  executive assistant

 • Green, Tara

  executive assistant

 • Gutiérrez, Michelle

  senior program officer

 • Hager, Lexi

  program specialist

 • Harrison, Kinah

  program officer

 • Hawkins, Danyale

  director of transformation and organizational effectiveness

 • Hess, Cheryl

  executive assistant

 • Higginbotham, Brenna

  senior internal auditor

 • Holso, Yvonne

  program manager

 • Holling, Brenda

  executive assistant

 • Hopkins, Jason

  investment accounting analyst

 • Jabisetty, Sateesh

  senior business analyst

 • Jiha, Ryan

  program officer

 • Jimenez, Lourdes

  program specialist

 • Johnson, Megan Russell

  program officer

 • Johnson, Yolanda Lyles

  program manager

 • Jones, Elizabeth

  program specialist

 • Keaty, Soheila

  assistant general counsel

 • Keeney-Lujan, Joshua

  program specialist

 • Keller, Robyn

  program manager

 • King, Ceara Megan Easley

  program specialist

 • King, Jacquelyn

  executive assistant

 • King, Lauren

  program officer

 • Klunk, Todd

  program officer

 • Knoop, Lisa

  grant and contract specialist

 • Krecke, Kathryn

  general counsel and corporate secretary

 • Krenn, Huilan

  director of evaluation

 • Kwon, Bonnie

  policy officer

 • LaGrand, Reginald

  director oflLeadership

 • LaGro, Sarah

  budget analyst

 • Langenburg, Dianna

  vice president for talent and human resources

 • Lee, Susie

  PRI officer

 • Leuthauser, Elizabeth

  program manager

 • Lopez, Carlos

  director of talent acquisition and development

 • Lopez, Simon

  program officer

 • Lowe, Kelly

  meeting planner

 • Lutjens, Karla

  senior manager, meeting planner

 • Malpartida, Claudia

  talent and human resources analyst

 • Manu, Shanie

  program specialist

 • Martinez, Paul

  chief leadership and human capital strategist

 • Masic, Ivona

  program specialist

 • Mason, Suzan

  program specialist

 • McConnell, Lawren Romero

  program manager

 • McKinley, Iris

  senior meeting specialist

 • Meinke, Samantha

  communications officer

 • Miller, Anna

  meeting planner

 • Miller, Wendy

  program specialist

 • Mohanty, Saroj

  director of information technology, enterprise systems

 • Montes, Marcela

  program officer

 • Moore, Ciciley

  senior program officer

 • Moore III, Ralph

  executive assistant

 • Moore, Yazeed

  senior program officer

 • Moriarty, Alana

  communications officer

 • Muller, Cynthia

  director of mission investments

 • Murphy, Michael

  vice president for communications

 • Nelson, Faye

  director of Michigan programs

 • Newton, Virlean

  employee dining chef

 • Njus, Jonathan

  director of Family Economic Security

 • Nobel, David

  maintenance technician/project lead

 • Noricks, Rebecca

  communications officer

 • Norwood, Joi

  program officer

 • Nunez, Elizabeth

  program specialist

 • O'Dell, Jenefer

  senior program officer

 • Olney, Paxton

  program manager

 • Ordoñez, Karina Alatriste

  senior executive assistant

 • Pacheco de Alas, Chamiza

  director of New Mexico programs

 • Parker, Kathryn

  program officer

 • Parsons, Jill

  program manager

 • Parsons, Laura

  program specialist

 • Patel, Mitesh

  accounting analyst

 • Payton, Carla Thompson

  vice president for program strategy

 • Pearsall, Deborah

  executive assistant

 • Pelayo, Icela

  program officer

 • Pierre, Beyza

  program specialist

 • Pino, Rochelle

  senior executive assistant to the president and CEO-board relations

 • Poyer, Denise

  facilities and telecommunications technician

 • Prater, Wesley

  program officer

 • Raj, Kumar

  program officer

 • Rangel, Carlos

  vice president & chief investment officer

 • Read, Courtney

  data and operations analyst

 • Reid, Jessica

  program specialist

 • Reincke, Kathleen

  director of communications

 • Rey, Deborah

  program operations manager

 • Roberts, Kimberly

  senior manager, grant services

 • Robinson, Ray

  program manager

 • Robinson II, Scott

  director of digital engagement

 • Rohs, Leslee

  program manager

 • Rosenthal, Robyn

  communications officer

 • Russell, Natalie

  senior executive assistant

 • Ryan, Daniel

  senior officer, infrastructure, security and support

 • St. John, Tammy

  program specialist/portfolio associate

 • Sallee, Jennifer

  senior program officer

 • Sammons, Paula

  senior program officer

 • Sanders, Reginald

  director of investments

 • Santana, Kimberly

  program specialist

 • Santiago, Alicia

  budget analyst

 • Savio, Susie

  finance specialist

 • Scamihorn, Philip

  senior officer, knowledge, data and learning

 • Schmelkes, Quetzalli Sotelo

  program officer

 • Schneider, Brian

  associate director of internal audit

 • Schriner, Jamie

  program officer

 • Seales, Naima

  digital production analyst

 • Seng, Tish

  program manager

 • Shaver, Alicia

  senior analyst, knowledge and records

 • Sheffieck, Emily

  grant analyst

 • Shellenberger, Matthew

  senior portfolio manager

 • Simpson, Patrick

  director of food, health & well-being

 • Slone, Natalie

  senior specialist, digital experience

 • Smith, Cindy

  vice president for service and experience

 • Smith, Diane

  director of culture and experience

 • Smith, Sarah

  senior generalist, THR

 • Smith, Eileen Storer

  program officer

 • Sroka, Neil

  communications officer

 • Stealy, Jessica

  senior specialist, digital experience

 • Stiles, Cindy

  payroll & accounting analyst

 • Stott, Victoria

  senior program officer

 • Styburski, Dylan

  investment analyst

 • Suarez, Emma

  concierge services associate

 • Syed, Muneeb

  investment analyst

 • Tabron, La June Montgomery

  president and CEO

 • Tafoya, Victoria

  program officer

 • TenBrink, Cortnee

  program specialist

 • Thomas, Nicole

  business process analyst.

 • Thomson, Jennifer

  executive assistant

 • Topp, Nara

  program officer

 • Trinkle, Alyssa

  controller

 • Turner, Paige

  executive assistant

 • Urayeneza, Marcel

  leadership programs manager

 • Vernola, Joseph

  maintenance technician/project lead

 • Vikis, Erika

  executive assistant

 • Walters, Howard

  program and evaluation officer

 • Wardford, Jeanne

  program officer

 • Washington, Alandra

  vice president for transformation and organizational effectiveness

 • Watson, Theresa

  program officer

 • Wharton, Auncharee

  accounting and payroll senior specialist

 • White, Alana

  program officer

 • Willbur, April

  business analyst

 • Williams, Teresa

  program specialist

 • Williams-Bishop, Rhea

  director of Mississippi and New Orleans programs

 • Williamson, Donald

  vice president for finance and treasurer

 • Wilson, Lynn Dacotah-Scherer

  program manager

 • Winstone, Dawn

  business analyst

 • Withers, Stephanie

  senior manager, investment operations

 • Womack, Shannon

  program specialist/portfolio associate

 • Woods, Wendee

  senior officer, QOE

 • Zhang, Zoe

  investment analyst

 • Zigler, David

  investment accounting and tax specialist

Annual Reports

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg